راهی برای ارتباط بیشتر و موثرتر همکاران آمادگی دفاعی داخل و خارج از استان سیستان و بلوچستان
Header

شیوه نامه

امام خمینی (ره) معلمی بود که با مشی و خط زیبای سیاست و گچ سفید دیانتش، روی وجدان سیاه دنیای استبداد و ظلم نوشت : ” بسیج لشکر مخلص خداست. “

7712740872389663506

همکاران گرامی لطفا از بخش کلنیک مجازی برای مطرح نمورن پرسشهای احتمالی استفاده نمایید.

نمون برگ نقد و بررسی کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم

نقد و بررسی1نقد و بررسی

بوجه بندی